Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Решение на Конституционния съд за ...

Решение на Конституционния съд за противоконституционност на т. 5 на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ

С Решение № 7 от 21 юни 2016 г. по конституционно дело № 8 от 2015 г., обн. в ДВ бр. 49/2016 г. Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация.

Разпоредбата регламентира едно от изискванията за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, а именно срещу лицето да няма образувано досъдебно или съдебно производство за извършено престъпление от общ характер.

Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ е в колизия с конституционните норми на чл. 31, ал. 3 и 4 и чл. 48, ал. 1, изр. 1 – презумпцията за невиновност, ограничаване на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието, както и конституционно гарантираното право на труд.