Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ се проведе ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведe първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията

В периода от 26 до 30 септември 2011г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 16 служители по сигурността на информацията от администрацията на Комисията по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, от съдебната система и от фирми. По-голямата част от обучаемите (63%) работят по-малко от една година в качеството на ССИ.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ запознаха обучаемите с основни теми от Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, включително рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, особеностите на видовете защита на класифицираната информация и системата от органи в тази област. Особено внимание беше обърнато на статута, правата и задълженията на ССИ, проверките по прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност, включително класифициране, маркиране, обозначаване и унищожаване на класифицирана информация.

Лекторите от  ДКСИ  изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, както и по други въпроси от дейността на ССИ по защита на класифицираната информация.

Обучението завърши с изходящ тест за проверка на знанията на обучаемите. Голямата част от тях (69%) издържаха теста с оценка „отличен”, останалите - с  „добър” и само един с „удовлетворил”.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа като ССИ. Половината от обучаемите посочват в анкетите, че целите на програмата са напълно постигнати. Отлична оценка на материалите са дали 68%, а на лекторите – 81% от анкетираните. Петнадесет от 16-те участници са оценили като отлична организацията на обучението. Сред направените конкретни  предложения с най-голям интерес предизвика пожеланието в Учебния център на ДКСИ в град Банкя да бъде оборудвано помещение като регистратура-образец.

Председателят на ДКСИ г-жа Цвета Маркова проведе заключителен разговор със служителите по сигурността на информацията и им връчи удостоверения за завършено обучение по защита на класифицираната информация.