Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Съобщение относно представяне на ...

Съобщение относно представяне на свидетелство за съдимост за целите на проучването на лицата за надеждност

Във връзка с постъпили въпроси относно нормативно установените изисквания в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) за представяне на свидетелство за съдимост за целите на проучването на лицата за надеждност, Държавната комисия по сигурността на информацията изразява следното становище:

С влязлото в сила допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) се регламентира служебното установяване съдимостта на физическо лице, в случай че такова изискване е нормативно установено. С оглед законоустановения ред и условия за получаване на достъп до класифицирана информация, както и задължението на лицата за предоставяне на документи за извършване на съответното проучване за надеждност, гореспоменатите изменения намират приложение относно изискването за предоставяне на свидетелство за съдимост от съответния кандидат за достъп до класифицирана информация.

С § 31 от ЗОАРАКСД към чл. 40 от ЗЗКИ се създава нова алинея 3, според която обстоятелствата относно осъждането на лицето за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, следва да се установяват служебно от организационната единица, инициираща проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация.

За целите на проучването на лицата за надеждност, с посоченото изменение на ЗЗКИ, считано от 01.01.2018 г., отпадна задължението на проучваното лице да представя на организационната единица, инициираща проучването за надеждност свидетелство за съдимост, като съответното ведомство (организационна единица по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗЗКИ ) следва да изиска от Министерството на правосъдието Електронно служебно свидетелство за съдимост съгласно чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2018 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Съгласно установената йерархия на нормативните актове в Република България и с оглед влязлото в сила изменение от 01.01.2018 г., Законът за защита на класифицираната информация, като нормативен акт от по-висока степен се прилага пряко, независимо, че в разпоредбата на чл. 147, ал. 1,      буква „б“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация се запази текста относно задължението за предоставяне на свидетелство за съдимост от кандидата за разрешение за достъп до класифицирана информация.

Компетентните органи по издаване, прекратяване, отнемане и отказване на разрешение за достъп до класифицирана информация, следва да изискват от организационната единица, инициираща процедурата по проучването, да установи обстоятелствата по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ служебно и да обективира това установяване по предвидения ред.