Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведе се семинар със служители по ...

Проведе се семинар със служители по сигурността на информацията от общините в Пловдивски регион

На 14 и 15 юни 2007 г. се проведе обучение на служители по сигурността на информацията от общините в регион Пловдив на тема: „Нови моменти в дейността на служителя по сигурността на информацията след присъединяването на Република България към Европейския съюз”.

Семинарът беше организиран по идея на Областния управител на област Пловдив, господин Тодор Петков. Лекторите, експерти от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), разгледаха  основните принципи и минимални стандарти по видовете сигурност, регламентирани в решенията на Европейския съюз в областта на защитата на класифицираната информация.  

В хода на презентациите беше направена съпоставка между изискванията на ЗЗКИ и на Европейския съюз в областта на защитата на класифицираната информация. Широко бяха дискутирани въпроси и практически казуси, възникнали в хода на лекциите.

Общата оценка според участниците, с които беше проведена анкета е, че семинарът е организиран отлично.

50% от анкетираните изразяват мнението, че обучението е напълно полезно, а 43%  - че то е до голяма степен полезно. За 7% проведеното обучение е до известна степен полезно (диаграма 1).

Своите знания са усъвършенствали 29% от обучаемите, 50% са усъвършенствали професионалните си умения /благодарение на професионализма на лекторите/. Също толкова са повишили своята информираност /чрез Интернет страницата на ДКСИ/, а 21% са подобрили отношението към работата си (диаграма 2).

За 57% от участниците, проведеното обучение напълно отговаря на очакванията им, за 29% то отговаря до голяма степен на очакванията им и за 14% обучението до известна степен отговаря на техните очаквания (диаграма 3).

За болшинството от участниците  в анкетата целите на програмата напълно  и до голяма степен са постигнати.

Анкетираните са дали отлична оценка на лекторите по отношение на техните знания по представяните теми, уменията им за презентиране и отговори на задаваните въпроси.

В предложенията за бъдещо обучение се поставя въпроса за провеждането на такива семинари на всеки шест месеца, в които да вземат участие всички служители по сигурността на информацията, като се постави акцент на темата за проучване на служители от организационните единици до ниво „поверително”.

Виж диаграмите в MS Word формат