Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експерти от Държавната комисия по ...

Експерти от Държавната комисия по сигурността на информацията обучаваха служители от съдебната система в Западна България

На 6 юли 2007 г. в гр. София  се проведе поредният семинар от цикъла обучителни семинари с представители от правната система по проекта „Нечия земя ...”, организиран от Политологичен център София и USAID, с лектори от Държавната комисия по сигурността на информацията.

Обучението цели да се обогатят компетенциите на служителите в съдебните институции, работещи с класифицирана информация, съобразено с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Лекторите Димитър Иванов, държавен експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност”, Юлиана Георгиева и Станимир Дойчев, експерти в дирекция “Защита на класифицираната информация” запознаха обучаемите с нормативната уредба и приложението на ЗЗКИ. Разяснени бяха процедурите по класифициране и видовете класифицирана информация. Подробно бяха разгледани условията и редът за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз. Разгледан беше и казусът нерегламентирания достъп до класифицирана информация, реда за действие при осъществяването на такъв и административно-наказателните разпоредби, съгласно ЗЗКИ. Разисквани  бяха практически казуси и се дискутираха въпроси, възникнали в хода на лекциите.

С участниците беше проведена анкета, в която общо мнение е, че семинарът е организиран отлично, поставените цели до голяма степен са постигнати и лекторите са се представили на високо методическо и практическо ниво. Получената информация е изключително полезна в практиката на структурите от съдебната система.