Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Приключи обучението по защита на ...

Приключи обучението по защита на класифицираната информация на служители от съдебната система в Североизточна България

На 8 юни 2007 г. в гр. Шумен се проведе поредният семинар по проекта „Нечия земя – обучение на служители от съдебната система за работа с класифицирана информация”, организиран от Политологичен център София и USAID, в който като лектори взеха участие експерти от  Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Целта на семинара е служителите от съдебната система на Североизточна България да се обучат за работа с класифицирана информация, съобразно с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Задължителните указания на ДКСИ.

Лекторите - Светлозар Чапанов, началник на отдел “Вътрешна сигурност и обучение” и Андрей Александров, експерт - юрист в дирекция “Правна и международноправна дейност” запознаха аудиторията с нормативната уредба и приложението на ЗЗКИ, процедурите по класифициране, работата с основните институции и видовете класифицирана информация. Разгледани бяха и условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз, нивата на достъп до класифицирана и чуждестранна класифицирана информация и нерегламентирания достъп до класифицирана информация, реда за действие при осъществяването на такъв и административно-наказателните разпоредби. Разисквани  бяха практически казуси и се дискутираха въпроси, възникнали в хода на лекциите.

С участниците беше проведена анкета. Общата оценка е, че семинарът е организиран отлично.

Според 23% от анкетираните участници обучението е напълно полезно, за 73% то е до голяма степен полезно и за 4% е до известна степен полезно (диаграма 1).

50% от обучаемите са усъвършенствали знанията си, 9% - професионалните си умения. 73% от участниците са повишили своята информираност, а 18% са подобрили отношението към работата си (диаграма 2).

За 91% от участниците проведеното обучение до голяма степен и напълно отговаря на очакванията им и целите на програмата са постигнати. 45% от обучаемите са оценили общото качество на презентациите с отличен, а 55% с много добър Оценките, поставени на лекторите по отношение на техните знания по представяните теми и уменията им за презентиране, са отлични според 95% от анкетираните и много добри според 5% от тях. (диаграма 3).

В предложенията за бъдещо обучение се поставя акцент на провеждането на занятия по практическото прилагане на ЗЗКИ и ППЗЗКИ в съдебната система.

 

Виж диаграмите в MS Word формат