Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Примерен списък на категориите информация, ...

Примерен списък на категориите информация, подлежащa на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от Закона за защита на класифицираната информация

С оглед поставянето на ясно разграничение между “служебна тайна” по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), служебна обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, професионална тайна, търговска тайна и лични данни, представяме за широко обществено обсъждане Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ЗЗКИ. Очакваме Вашите становища и предложения за включване на други категории информация, подлежаща на класификация като служебна тайна и определена със закон.

Примерният списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ЗЗКИ, е публикуван на Интернет страницата на ДКСИ, рубрика “Често задавани въпроси”, раздел “Служебна тайна”.