Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за обсъждане на ...

Проведена работна среща за обсъждане на въпросите по преноса на класифицирана информация от и за дипломатическите представителства на Република България в чужбина

На 16.09.2010 г. от  10.00 часа в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) се проведе работна среща за обсъждане на въпросите по преноса на класифицирана информация от и за дипломатическите представителства на Република България в чужбина. Повод за срещата беше необходимостта от оптимизиране на разходите на Дипломатическата куриерска служба, включително възможността за извършването на тази дейност от частна фирма.

На срещата присъстваха представители на ДКСИ, Национална разузнавателна служба, Служба “Военна информация”, Министерство на външните работи, Държавна агенция “Национална сигурност”, Главна прокуратура на Република България.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за провеждане на обучение на служителите по сигурността на информацията по посока правилно класифициране на документите с оглед избягване на възможността за класифициране и надкласифициране и постигане на занижаване обема на грифовете.

Беше обсъден въпросът за подобряване системата на сигурност на електронните комуникации. Към настоящия момент в практиката често възниква дублиране при изпращане на класифицирани материали - веднъж по електронен път и повторното им пращане по дипломатически канали. Възможно решение за оптимизиране на разходите и решаването на проблема е намаляване работата с хартиени носители на класифицирана информация и използване на защитени електронни комуникации, включително криптиране на GSM връзките.

В края на срещата участниците се обединиха около следните решения:
1. Включване в учебната програма на Дипломатическия институт на модул за обучение по защита на класифицираната информация;
2. Провеждане на обучение на служителите по сигурността на информацията;
3. Преустановяване практиката по разпечатване на класифицирани материали на хартиен носител от АИС и мрежи;
4. Избягване дублирането на комуникационни средства при изпращане на класифицирани материали;
5. Не се налагат промени в законодателната уредба.