Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за прецизиране на ...

Проведена работна среща за прецизиране на законовото понятие “служебна тайна”

На 17.09.2010 г. от  10.00 часа в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) се проведе работна среща за прецизиране на законовото понятие “служебна тайна”. На срещата участваха представители на ДКСИ, Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и Фондация „Програма Достъп до информация”. На срещата беше направен анализ на законодателната уредба на института на “служебната тайна”. Участниците в срещата се обединиха около идеята в практиката да се прави ясно разграничение между “служебна тайна” по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), служебна обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а така също между “служебна тайна”, професионална и търговска тайна, лични данни.