Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

На 16 април 2012 год. в гр. Ханой, Социалистическа република Виетнам се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От българска страна Споразумението бе подписано от Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) – г-жа Цвета Маркова.

Имайки предвид особено засиления през последните години икономически диалог между двете страни, както и взаимния интерес на икономически субекти за установяване на трайни стопански отношения, ДКСИ предприе необходимите стъпки за подготовката и сключването на настоящото Споразумение. Доколкото националното законодателство на Република България поставя като необходимо условие за обмен на класифицирана информация наличието на двустранен договор, Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството в областта на взаимната защита и обмена на класифицирана информация във всички области на обществения живот.

Споразумението е изготвено на базата на предложен от ДКСИ проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация и е резултат от проведени консултации с представители на виетнамската страна, в периода 27-29 септември 2011 год. в Учебния център на ДКСИ в Банкя.

В проекта на Споразумението са дефинирани основните понятия в областта защитата на класифицираната информация, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, Компетентните органи по сигурността на страните, мерките за защита на класифицираната информация и правилата за действие при нарушаване на мерките за сигурност, начините на обмен и използване на класифицирана информация. Включени са разпоредби, уреждащи класифицирани договори, процедури за извършване на международни посещения.

С настоящото Споразумение ДКСИ се включва активно в осъществяването на външноикономическите приоритети на Република България.