Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Министерски съвет прие новия Устройствен ...

Министерски съвет прие новия Устройствен правилник на ДКСИ

Устройственият правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация с промените бяха одобрени с Постановление № 166 на Министерския съвет от 3 юли 2006 г. на основание чл. 5 от ЗЗКИ. Промените способстват за усъвършенстване функционирането на администрацията на изпълнителната власт и са поредна стъпка в подобряване на регулаторната рамка на системата на защита на класифицираната информация. Променените наименования на две от дирекциите на специализираната администрация на ДКСИ отразяват спецификата на функциите, които им се възлагат. Промяната, добавянето и отпадането на функции на тези дирекции е свързано с натрупаната практика по приложение на ЗЗКИ, необходимостта от по-ясна дефинираност и разграничение на техните функционални задължения.