Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Задължителни указания за прилагането на ...

Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност

Държавната комисия по сигурността на информацията на заседание, проведено на 09 август 2016 г., прие Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност. Задължителните указания се приемат на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация.

Предмет на настоящите Задължителни указания е редът за прилагане на процедурите за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност, съгласно чл. 9, т. 10 от Закона за защита на класифицираната информация. Основната цел е защитата на класифицираната информация на НАТО и ЕС от нерегламентиран достъп чрез прилагане на унифицирани процедури с ясна последователност в действията на всички участници в процеса по издаване на сертификати.

С приемането на настоящите Задължителни указания се отменят Задължителните указания за издаване на сертификати за работа с класифицирана информация на НАТО/ЕС и процедурата по проучване на лицата и Задължителни указания до службите за сигурност и обществен ред за процедурата по проучване и издаване на сертификати за достъп до чуждестранна класифицирана информация.

Задължителните указания са достъпни на Интернет страницата на ДКСИ в рубриката „Нормативни актове“, раздел „Задължителни указания на ДКСИ“.

Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност