Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Изменение на Задължителни указания на ДКСИ ...

Изменение на Задължителни указания на ДКСИ за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация

С Решение на ДКСИ № 83 II/19.10.2017 г. бяха изменени Задължителни указания на ДКСИ за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация. Изменението е с оглед регламентиране на достъпа на куриерите до информация относно разрешенията за достъп до класифицирана информация, респ. сертификатите за достъп до класифицирана информация на ЕС и НАТО на служителите в организационните единици, определени да приемат документи и материали, съдържащи класифицирана информация. В раздел II („Разкриване на регистратура за класифицирана информация“) от указанията са добавени нови т. 6 и т. 7, съгласно които служителят по сигурността на информацията поддържа актуален списък на служителите в организационната единица, определени да приемат пакети с документи и материали, съдържащи класифицирана информация. Списъкът следва да съдържа информация за валидните разрешения за достъп до класифицирана информация и сертификати за достъп до класифицирана информация на ЕС и НАТО на служителите. На куриерите се осигурява достъп до списъка, който се поставя на видно място в регистратурата за класифицирана информация и/или в зоната за сигурност на организационната единица.

В тази връзка е необходимо служителите по сигурността на информацията да предприемат необходимите действия за изпълнение на указанията.