Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Съвместно заседание на Държавната комисия по ...

Съвместно заседание на Държавната комисия по сигурността на информацията и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, 41-о Народно събрание

На 11 март 2010 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе съвместно заседание с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

В рамките на заседанието бе поставен на предварително обсъждане подготвения Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г. с цел предварително запознаване на народните представители с направените констатации относно състоянието на Националната система за защита на класифицираната информация за 2009 г. и отразените препоръки, дадени в рамките на обсъждането в пленарна зала на Годишния доклад за 2008 г., представен в Народното събрание през 2009 г.

От страна на народните представители бяха поставени въпроси относно международното сътрудничество, което ДКСИ осъществява и по-специално относно състоянието на преговорните процеси за сключване на Споразумения за защита и обмен на класифицирана информация между Република България и държави, които не са членки на НАТО и ЕС.

Госпожа Маркова представи подробна информация по въпроса, като отбеляза, че приоритетните за нашата страна държави се определят от министерството на външните работи, съобразно приоритетите на правителството относно външната политика на страната.

Обсъдено беше и сътрудничеството между ДКСИ и Държавна агенция “Национална сигурност” по въпроси, свързани с персоналната сигурност на класифицираната информация.

От страна на депутатите специално бе обърнато внимание на обучението в областта на класифицираната информация и по-специално обучението на политици.

Госпожа Маркова подчерта значението на обучението като съществен елемент от защитата на класифицираната информация и една от важните функции на ДКСИ. Поясни, че едни от приоритетите в политиката на НАТО и ЕС е провеждане на задълбочено обучение относно правилата за защита на класифицирана информация с цел не просто тяхното познаване, но изграждане на така нареченото “съзнание за сигурност”.

В заключение народните представители изтъкнаха необходимостта от организиране на обучение в областта на защитата на класифицираната информация на политици.

От своя страна ДКСИ подчерта, че споделя необходимостта от провеждане на такова обучение и декларира своята готовност за това.

Народните представители благодариха за инициативата на ДКСИ относно състоялото се съвместно заседание, подчертаха своя интерес от обсъдените въпроси и изразиха желание дискусията да продължи в рамките на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Съвместното заседание се проведе в сградата на ДКСИ и протече в атмосфера на конструктивен диалог и работна обстановка.