Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Представяне на Годишния доклад за цялостното ...

Представяне на Годишния доклад за цялостното състояние на защитата на класифицирана информация в Република България за 2010 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията

На 06 април 2011 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се представи Годишния доклад за цялостното състояние на защитата на класифицирана информация в Република България за 2010 г.

На представянето на Годишния доклад присъстваха представители на изпълнителната власт, съдебната власт, дипломатическите мисии на държавите от НАТО и ЕС, военни аташета, службите за сигурност и службите за обществен ред.

Председателят на ДКСИ запозна присъстващите с цялостната дейност на комисията през 2010 г., свързана с издадените разрешения за достъп до класифицирана информация за периода 2003-2010 г. и за 2010 г. за служители по сигурността на информацията  и за други лица.

Бяха разгледани издадените сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и на ЕС за периода 2003-2010 г. и за 2010 г. Беше акцентирано на стремежа на ДКСИ и Държавна агенция „Национална сигурност”/ДАНС/ за намаляване както на абсолютния брой, така и на издаваните сертификати с най-високи нива – COSMIC TOP SECRET  и EU TOP SECRET.

Г-жа Цвета Маркова представи дейността през 2010 г. по отношение на физическата сигурност и издадените уникални идентификационни номера на регистратурите за национална и чуждестранна класифицирана информация. Бяха изнесени данни за издадените сертификати на юридически лица по индустриална сигурност.

Представянето на Годишния доклад включваше и международната дейност на ДКСИ, както и международно-правната регулаторна рамка. Присъстващите бяха запознати с подписаните от страна на ДКСИ международни споразумения за обмен и защита на класифицирана информация, а също така и с тези, които са влезли в сила през 2010 г.

Г-жа Маркова подчерта, че през 2010 г. са положени съвместни усилия както за изпълнение на изискванията на НАТО/ЕС, свързани с изграждането и функционирането на защитени КИС, така също и за ускоряване на процесите на акредитиране и сертифициране на АИС/М.

В края на представянето бяха направени изводи относно ефективното изпълнение и осъществяване на политиката на Република България  за защита на класифицирана информация, в тясното сътрудничество със службите за сигурност и службите за обществен ред. Очертани бяха и приоритетните направления за развитието на Националната система за защита на класифицираната информация през 2011 г.