Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Председателят на Държавната комисия по ...

Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова изнесе публична лекция пред студенти втори курс от специалност „Информационна сигурност” на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии

На 3 декември 2009 година госпожа Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията изнесе публична лекция пред студенти втори курс от специалност „Информационна сигурност” на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Темата на лекцията беше „Ролята и мястото на Държавната комисия по сигурността на информацията в структурите за сигурността  на Република България”. Госпожа Маркова запозна студентите с основните принципи и изисквания на НАТО и Европейския съюз, на които отговаря Държавната комисия по сигурността на информация като Национален орган по сигурността и с резултатите от своето посещение в Брюксел през предната седмица.

Студентският интерес беше огромен. Бяха зададени много въпроси, които биха могли да се синтезират до следните три:

Първо, трябва ли да бъде закрита Държавната комисия по сигурността на информация чрез вливане в Държавната агенция „Национална сигурност”, каква е целта на това „мероприятие”  и кои са движещите сили за неговата реализация?

Второ, каква е ролята на човешкия фактор при защитата на класифицирана информация?

Трето, до кога ще се обменя информация на хартиен носител?

Преди да отговори на въпросите, професор Стоян Денчев, ректор на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, помоли студентите сами да се опитат да дадат отговор.

Студентите категорично и аргументирано отговориха на зададените от самите тях въпроси като направиха естествения извод, че Държавната комисия по сигурността на информацията е необходима институция за изпълнението на изискванията и задълженията на членството на нашата страна в НАТО и европейската система за сигурност.

Г-жа Маркова  потвърди направените от студентите изводи, отговори изчерпателно на всички поставени въпроси и покани студентите да посетят Държавната комисия по сигурността на информацията.