Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Лекция на г-жа Цвета Маркова за ролята на ...

Лекция на г-жа Цвета Маркова за ролята на ДКСИ в държавната политика по сигурността на информационните технологии и комуникациите

Лекция на тема „Ролята на Държавната комисия по сигурността на информацията в държавната политика по сигурността на информационните технологии и комуникациите” изнесе днес председателят на ДКСИ г-жа Цвета Маркова в рамките на конференцията „Държавната политика по сигурността и надеждността на съобщенията, информационните системи и технологии”, организирана от AFCEA-Sofia.

В лекцията си г-жа Маркова представи ролята на ДКСИ в държавната политика по сигурността на информационните технологии и комуникациите. Представени бяха още националната законодателна уредба, отнасяща се пряко до защитата на класифицираната информация, както и нормативни актове на НАТО и Европейския съюз, регламентиращи защитата на класифицираната информация на тези организации.

„Непрекъснатото развитие и усъвършенстване на информационните технологии и комуникациите предизвикват необходимостта от своевременен и адекватен отговор на множество въпроси, отнасящи се преди всичко до сигурността на автоматизираните информационни системи и до криптографската сигурност на класифицираната информация”, каза г-жа Маркова. „Пълноправното членство на Република България в НАТО наложи още в предприсъединителния период да бъде определено съответствието между националните органи по сигурността на информацията и органите по сигурността на НАТО. В резултат на ползотворното взаимодействие своевременно бяха изградени и въведени в експлоатация предвидените за Република България части от защитените информационно-комуникационни системи на Пакта, като „ASOC”, “CRONOS” и “MINERVA”, допълни още тя.

В лекцията си г-жа Цвета Маркова разясни на участниците в конференцията функциите на ДКСИ, свързани с осъществяването на общ контрол и ръководство на дейностите по криптографската сигурност на класифицираната информация и по защитата на класифицираната информация, съхранявана, обработвана и предавана, посредством автоматизирани информационни системи. В рамките на определените от националното законодателство правомощия на ДКСИ и с оглед подпомагането на процесите, свързани със своевременното формулиране на адекватни национални позиции и становища, под ръководството на Държавната комисия по сигурността на информацията се създават експертни работни групи: „Сигурност на информацията в АИС и мрежи”, „Общи критерии в областта на информационната сигурност”, „Способности за реагиране на компютърни инциденти” и „Сигурност на информацията, обменяна между държавните структури в Република България”, дискутиращи важни въпроси от всички сфери на информационната сигурност, поясни още г-жа Маркова.