Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експерти от Държавната комисия по ...

Експерти от Държавната комисия по сигурността на информацията обучаваха служители от съдебната система в Югоизточна България

На 3 и 4 май 2007 г. в гр. Ямбол  се проведе поредният семинар от цикъла обучителни семинари с представители от правната система по проекта „Нечия земя ...”, организиран от Политологичен център София и USAID, с лектори от Държавната комисия по сигурността на информацията.

Обучението цели да се обогатят компетенциите на служителите в съдебните институции, работещи с класифицирана информация, съобразено с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Лекторите Димитър Гуцалски, директор на дирекция “Вътрешна сигурност”, Светлозар Чапанов, началник на отдел “Вътрешна сигурност и обучение” и Десислава Божкова, експерт - юрист в дирекция “Правна и международноправна дейност” запознаха аудиторията с нормативната уредба и приложението на ЗЗКИ, процедурите по класифициране, работата с основните институции и видовете класифицирана информация. Подробно бяха разгледани условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз, нивата на достъп до класифицирана и чуждестранна класифицирана информация и нерегламентирания достъп до класифицирана информация, реда за действие при осъществяването на такъв и административно-наказателните разпоредби. Разисквани  бяха практически казуси и се дискутираха въпроси, възникнали в хода на лекциите.

С участниците беше проведена анкета. Общата оценка е, че семинарът е организиран отлично.

Според 20% от анкетираните участници обучението е напълно полезно, за 75% то е до голяма степен полезно и за 5% е до известна степен полезно (диаграма 1). 40% от обучаемите са усъвършенствали знанията си, 20% - професионалните си умения. 100% от участниците са повишили своята информираност, а 40% са подобрили отношението към работата си (диаграма 2). За 100% от участниците проведеното обучението до голяма степен и напълно отговаря на очакванията им и целите на програмата са постигнати. 80% от обучаемите са оценили лекторите и общото качество на презентациите с отличен, а 20% с много добър (диаграма 3).

В предложенията за бъдещо обучение се поставя акцент на провеждането на занятия по практическото прилагане на ЗЗКИ и ППЗЗКИ в съдебната система.
 

Изтеглете диаграми 1,2 и 3 в Word формат