Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Служителите по сигурността на информацията и ...

Служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от централните органи на държавната власт преминаха обучение по измененията и допълненията на ЗЗКИ

На 08 февруари 2008 г. приключи текущото обучение, което Държавната комисия по сигурността на информацията проведе със служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от централните органи на държавната власт в Националния център за професионално развитие на Министерството на труда и социалната политика. Обучението премина под формата на двудневен семинар  и дискусии.

Семинарът се ръководеше от Председателя на  Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова.

Основна тема бяха измененията и допълненията на ЗЗКИ и налагащите се в тази връзка изменения и допълнения на ППЗЗКИ, изготвяне на задължителни указания, преразглеждане на документи и материали, класифицирани като държавна и служебна тайна и привеждане на заварени правоотношения в съответствие с нормативната уредба.

По време на дискусиите се разискваха множество въпроси за практическото приложение на измененията и допълненията на ЗЗКИ.

Служителите по сигурността на информацията акцентираха върху необходимостта от иницииране на изменения в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като длъжността на служителя по сигурността на информацията се трансформира от експертна в ръководна.

Участниците в семинара се обединиха около становището за създаване на работна група, която да подготви  предложение за допълнение в ЗЗКИ, с цел създаване на нормативна основа за получаване на допълнително възнаграждение за работа с класифицирана информация.