Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Средства и системи за физическа сигурност на ...

Средства и системи за физическа сигурност на класифицираната информация

Във връзка с чл. 4 на Наредбата за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване (ДВ, бр.22/2003 г.) и т. 11 от Методиката за изграждане и оценка на средствата за физическа сигурност на класифицираната информация (приета на заседание на ДКСИ с Протокол № 165-І / 30.06.2004 г.), средствата за физическа сигурност се сертифицират за всяко ниво на класификация за сигурност на класифицираната информация.

Всички средства и системи за физическа сигурност на класифицираната информация трябва да притежават следната документация:
1.Сертификат от компетентен орган, съставен съгласно международните стандарти (ISO) и стандартизационни споразумения. Сертификатът трябва да съдържа наименование на фирмата-производител с необходимите регистрационни данни, вид, модел и фабричен номер на изделието. Сертифицирането се извършва по документирани процедури и чрез прилагането на хармонизирани стандарти и/или други технически решения, съгласно националните и европейските норми (БДС - EN);
2.Декларация за съответствие и техническо досие (характеристики, гаранционни срокове, инстукции за ползване и други), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Изискванията се отнасят за:
1.Металните каси (контейнери, сейфове) и шкафовете;
2.Заключващите механизми към металните каси и вратите на зоните за сигурност;
3.Контрола на физическия достъп:
3.1.Алармените системи против проникване (АСПП);
3.2.Системите за видеонаблюдение;
3.3.Системите за контрол на достъпа;
3.4.Защитата на периметъра;
3.5.Металодетекторите.
4.Резачките за унищожаване на информационни носители
5.Системите, осигуряващи пожарна и аварийна безопаснтост. 

Компетентни да сертифицират отделните средства и системи за физическа сигурност са:
-Изпълнителната агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущество” към Министерството на отбраната;
-Институтът за специална техника към Министерството на вътрешните работи;
-Националната служба “Пожарна и аварийна безопасност” към Министерството на вътрешните работи;
-Други сертифициращи лица и/или организазии, в обхвата на предоставената акредитация на които влиза сертифицирането на изброените по-горе елементи за физическа сигурност.

До 15.07.2005 г. в ДКСИ е получена информация, че са сертифицирани следните продукти:
-“Сейф тип СБВГ-2001-1,6”, произведен от фирма “ЗИНО-П” АД, гр. Петрич;
-“Устройство за контрол на достъпа MCS-AC01-6S2”, произведено от фирма “Синхрон-С” ООД, по изискванията на стандарти БДС-EN 50133-1:2000, БДС-EN 50133-2-1:2000 и БДС-EN 50133-7:2000.

Към 07.02.2006 г. е получена информация от „Промет България” ЕООД за внасяните от фирмата сейфове и метални шкафове, притежаващи необходимите сертификати съгласно Европейските стандарти EN-1143-1 (за степен на съпротивление), EN-1300 (за заключващите механизми) и EN-1047.1 (за клас на огнеустойчивост). Тези норми отговарят на Българските държавни стандарти.

Към 01.10.2007 г. е получена информация от “Стил Лайн” ООД за внасяните от фирмата сейфове и метални шкафове, притежаващи необходимите сертификати съгласно EN – 1143 – 1 ( за степен на съпротивление )  и  EN – 1300 ( за сигурност на заключващите механизми).