Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано Споразумение между Република ...

Подписано Споразумение между Република България и Португалската Република за защита на класифицираната информация

На 14 декември 2007 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. София се подписа Споразумение между Република България и Португалската република за взаимната защита на класифицирана информация.

Проектът на Споразумение е изготвен на базата на одобрения от Министерския съвет типов проект на споразумение за защита на класифицираната информация, съгласуван е в рамките на междуведомствения координационен механизъм за водене на преговори и сключване на международни договори за защита на класифицираната информация и е резултат на проведените два кръга от преки преговори между български и португалски експерти – в София и в Лисабон през 2005 г.Текстът съдържа определения на някои основни понятия, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, мерките за защита на класифицираната информация, както и начините на обмен. Включени са разпоредби, уреждащи режима на сключване на класифицирани договори, процедури за извършване на международни посещения, превод, размножаване и унищожаване, както  и разпоредби, предписващи правила за действие при нарушаване на мерките за сигурност. Дефинирани са компетентни органи по Споразумението на Страните и е уреден механизмът на тяхното взаимодействие във връзка с изпълнението на Споразумението.

За правителството на Република България Споразумението бе подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за Португалската република – от г-н Мариу Жезус душ Сантуш – извънреден и пълномощен посланик на Португалската Република в България.