Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията прие нови задължителни указания

На свое заседание от 18.11.2004 г. Държавната комисия по сигурността на информацията прие Задължителни указания относно изискването на Закона за защита на класифицираната информация лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер – чл.40, ал. 1, т.4 от ЗЗКИ. В задължителните указания са описани специфичните хипотези, при които, макар че лицето е било осъждано, то отговаря на изискването на чл.40, ал. 1, т.4 от ЗЗКИ, както и хипотезите, при които лицето не отговаря на тези изисквания.

Приемането на тези указания е в резултат на анализа на констатираните затруднения, които срещат проучващите органи в тази връзка при процедурите по проучване.

Целта на Указанията е да се улеснят проучващите органи, както и проучваните лица.