Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията подготви Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЗКИ

Държавната комисия по сигурността на информацията подготви Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Изработеният Проект в голямата си част е резултат от съвместната работа на експерти от ДКСИ и представители на Службите за сигурност и Службите за обществен ред в рамките на създадените по инициатива на ДКСИ постоянни работни групи.

Предлаганите изменения в закона отразяват натрупаната досега практика по неговото прилагане и целят оптимизиране на работата на всички лица, работещи с класифицирана информация и улесняване на процеса по проучване на лицата. Измененията са в областта на персоналната, документалната и индустриалната сигурност. Предвижда се издаваните от проучващите органи актове по персонална и индустриална сигурност да важат за определен срок, а не да са обвързани от длъжности или задачи. По този начин ще се избегне необходимостта  от ново проучване на лицата при щатно-структурни промени, ако вече са били проучени до съответното ниво на класификация за сигурност на информацията. С измененията се гарантира и правото на достъп до класифицирана информация на лицата при упражняване на конституционно установеното им право на защита.

С измененията в областта на документалната сигурност се дава възможност да бъде унищожавана и информация преди изтичане на сроковете за защита, при отпадане на необходимостта от съществуването на тази информация.

Предвижда се също така унищожаването на информация с изтекъл срок на защита да бъде в компетентността на съответната организационна единица, без да е необходимо  разрешение от ДКСИ.

Към настоящия момент е в ход съгласувателна процедура за изразяване на бележки и предложения от всички министерства в изпълнение на изискването на чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.