Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Служителите по сигурността на информацията и ...

Служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от службите за сигурност и службите за обществен ред преминаха текущо обучение по измененията и допълненията на ЗЗКИ

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе текущо обучение със служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от службите за сигурност и службите за  обществен ред.

Обучението се проведе в периода 29 февруари – 01 март 2008 г.  в Националния център за професионално развитие “Кремиковци” на Министерството на труда и социалната политика.

Семинарът беше открит от госпожа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. 

Лекторите, експерти от специализираната администрация на ДКСИ, запознаха участниците с измененията и допълненията на ЗЗКИ. Разгледани бяха и въпросите, свързани с необходимостта от привеждане на заварени правоотношения, изготвяне на задължителни указания и необходимост от изменения и допълнения на ППЗЗКИ, както и преразглеждане на документи и материали, класифицирани като държавна и служебна тайна и привеждане в съответствие с §10 от преходните разпоредби на ЗЗКИ на документите, класифицирани като служебна тайна.

По време на дискусиите, участниците поставиха актуални въпроси, свързани с изпълнението и приложението на промените в ЗЗКИ.