Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В УЦ в гр. Банкя ДКСИ проведе първоначално ...

В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията от областни служби „Изпълнение на наказанията” и общинска администрация на Република България

От 18 до 21 април 2011 г. в Учебния си център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от областни служби „Изпълнение на наказанията” и общинска администрация  на Република България.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защитa на класифицираната информация, прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

Обучението завърши с изходящ тест за проверка на знанията на обучаемите. 9 % от тях са преминали обучението с оценка „отличен”, 45.5 % -  с „добър” и  45.5 %  - с „удовлетворил”.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа. Според 40 % от обучаемите целите на програмата са изцяло постигнати, а за 60 % - до голяма степен.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.

Списък на участниците