Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между Държавната комисия по ...

Работна среща между Държавната комисия по сигурността на информацията и група депутати и медийни експерти от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан

На 7 юли 2009 година се състоя работна среща между Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) и група депутати и медийни експерти от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Посещението бе организирано от ДКСИ съвместно с Центъра за развитие на медиите - София.

Предмет на обсъждане на срещата бяха законодателната уредба на дейността и функционирането на системата за защита на класифицираната информация в Република България.

Представени бяха структурата, дейността и правомощията на ДКСИ, както и взаимодействието с другите органи на държавна власт, в качеството й на орган на изпълнителната власт, осъществяващ политиката по защита на класифицираната информация. Направено бе разграничение и бяха разгледани въпросите, свързани с условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация и достъпа до обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация. На срещата бяха обсъдени и проблемите на медийното отразяване на дейността на ДКСИ.