Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе ...

В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията от съдебната система на Република България

От 11 до 14 април 2011 г. в Учебния си център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на новоназначени служители по сигурността на информацията (ССИ) от съдебната система в Република България.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация и административно-наказателна отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

Обучението завърши с изходящ тест за проверка на знанията на обучаемите. 70 % от тях са преминали обучението с оценка „отличен”, 20 % -  с „добър” и 10 % - с „удовлетворил”.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа. Според 40% от обучаемите целите на програмата са изцяло постигнати, а за 45% - до голяма степен.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.