Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Служители от съдебната система в ...

Служители от съдебната система в Северозападна България преминаха обучение по защита на класифицираната информация

По партньорска инициатива на Районен съд Горна Оряховица и Политологичен център – София се проведе обучение на служители от съдебната система за работа с класифицирана информация. Семинарът е част от проект за укрепване на съдебната система в Република България. Една от основните цели е да се подпомогне подобряването и обогатяването на строго специализираните професионални умения и компетенции на служителите в съдебните институции, работещи с класифицирана информация чрез обучение, съобразено с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията.

По основните теми лектори бяха водещи специалисти от Държавната комисия по сигурността на информацията.

Димитър Гуцалски, директор на дирекция “Вътрешна сигурност” запозна участниците с нормативната уредба и приложението на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), системата от органи, осъществяващи дейности по ЗЗКИ, процедурите по класифициране, работата с основните институции и видовете класифицирана информация.

Светлозар Чапанов, началник на отдел “Вътрешна сигурност и обучение” разгледа темите за типовете грифове, надеждността и поддръжката на системата за защита на информацията, условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз, както и нивата на достъп до класифицирана и чуждестранна класифицирана информация.

Темите на лекциите на Андрей Александров, експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност” бяха за нерегламентирания достъп, реда за действие при осъществяването на такъв и административно наказателните разпоредби.

След всяка лекция се разискваха практически казуси и се провеждаше дискусия.

С участниците беше проведена анкета, в която общо мнение е, че семинарът е организиран отлично, поставените цели до голяма степен са постигнати и лекторите са се представили на високо методическо и практическо ниво. Получената информация е изключително полезна в практиката на структурите от съдебната система.

На 6 и 7 април 2007 г. ще се проведе вторият от цикъла семинари за обучение по защита на класифицираната информация със служители от съдебната система в Южна България.