Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведен семинар с журналисти от централни ...

Проведен семинар с журналисти от централни печатни и електронни медии на 03.04.2008 г.

Госпожа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, откри семинар с журналисти от централни печатни и електронни медии.

Участниците бяха запознати с измененията и допълненията на Закона за защита на класифицираната информация, и с необходимостта от такива в Правилника за неговото прилагане. Разгледани бяха въпроси, свързани със заварени правоотношения, преразглеждане на документи и материали, класифицирани като държавна и служебна тайна и привеждането им в съответствие с §10 от преходните разпоредби на ЗЗКИ.

В хода на семинара госпожа Маркова даде изчерпателни отговори на всички въпроси, отнасящи се до издаването на сертификати на  български физически лица за достъп до класифицирана информация на НАТО и Европейския съюз.

Семинар с журналисти от централни печатни и електронни медии на 03.04.2008 г.