Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано Споразумение за сътрудничество ...

Подписано Споразумение за сътрудничество между Държавната комисия по сигурността на информацията и Министерството на вътрешните работи

На 22.08.2017 г. влезе в сила подписаното от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията г-н Борис Димитров и министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев Споразумение за сътрудничество  между ДКСИ и Министерството на вътрешните работи.

Със законодателните промени, направени през 2016 година в Закона за защита на класифицираната информация и Закона за министерството на вътрешните работи на ДКСИ бе възложена нова функция, свързана с приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи, съдържащи класифицирана информация. С оглед на това дирекция  „Специална куриерска служба“ от МВР премина в състава на ДКСИ, като се предвиди, че за служителите, чиито служебни задължения са свързани с изпълнение на новата функция се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Към настоящия момент в ДКСИ длъжностите в администрацията се заемаха  от държавни служители и от лица по трудово правоотношение. Изпълнението на процедурите за назначаване и преминаване на държавната служба на служителите, които осъществяват куриерската дейност, налага използването на специалния ред по ЗМВР. С оглед на това и предвид натрупания опит ДКСИ се обърна към МВР с предложение за сътрудничество, в резултат на което е сключеното споразумение. То ще даде възможност служителите на ДКСИ да се обучават в Академията на МВР и използват нейната материална база за задължителната им физическа подготовка. За кандидатите за работа в нейната администрация психологическите и медицинските изследвания ще бъдат провеждани в Института по психология и в Медицинския институт на МВР.