Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведен конкурс за избор на обучаващи ...

Проведен конкурс за избор на обучаващи организации


ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА (ДКСИ) съобщава, че след проведен конкурс за избор на обучаващи организации за първоначално обучение в областта на  защитата на класифицираната информация за учебните 2006-2007 г., 2007-2008 г. и 2008-2009 г., са избрани следните организации:

1.Военна академия «Георги Стойков Раковски» - гр. София, бул. Евлоги Георгиев № 82, тел. 02/922 65 02;
2.Център за изучаване на рисковете и сигурността при Нов български университет –       гр. София, ул. „Монтевидео” № 21, тел./факс: 02/811 02 72;
3.Институт за следдипломна квалификация - отделение към Университета за национално и световно стопанство – гр. София, бул. „Климент Охридски” № 2, тел. 02/62 10 69,       факс: 02/62 74 47;
4.Академия на Министерство на вътрешните работи – гр. София, бул. «Александър Малинов» № 1, тел. 02/982 94 48, 02/982 94 52 факс: 02/77 51 53;
5.Институт по публична администрация и европейска интеграция – гр. София, бул. “Витоша” № 18, тел. 02/980 97 47, факс: 02/980 96 79.

Обучаващите организации предлагат първоначално обучение по одобрени от ДКСИ учебни програми по отношение на следните групи лица:

1.Ръководители на организационни единици;
2.Служители по сигурността на информацията и лица от административното звено по сигурността;
3.Служители в организационните единици;
4.Лица, получили право на достъп до класифицирана информация във връзка с договор по чл. 95 от Закона за защита на класифицираната информация;
5.Лица, на които е възложено изпълнението на други задачи или дейности, свързани с достъп до класифицирана информация.

Обучаващите организации имат възможност за провеждане на обучение на лицата в гр. София, както и в техните поделения в страната.
Заинтересованите организации следва да се обръщат към обучаващите организации за уточняване на времето и мястото на обучението.
В хода на учебния процес ДКСИ ще упражнява текущ контрол за изпълнение на задължителните указания и може да дава препоръки с оглед постигане на целите на обучението.