Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведе се обучение на служители по ...

Проведе се обучение на служители по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от областните администрации

Завърши двудневното обучение на служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури  от областните администрации на страната, по темите “Защитата на класифицираната информация в съответствие с регламентите на Европейския съюз” и “Документална сигурност на Европейския съюз”. Обучението се проведе на 29 и 30 март 2007 г. и бе организирано от Института по публична администрация и европейска интеграция. Лектори бяха водещи специалисти от Държавната комисия по сигурността на информацията.

Участниците бяха запознати с видовете защита на класифицираната информация на Европейския съюз. Значително вниманието беше отделено на практическото прилагане на изискванията на българското законодателство, минималните изисквания на НАТО и регламентите на Европейския съюз по документалната сигурност на класифицираната информация. С обучаемите бяха проведени практически занятия по изготвяне, маркиране и регистриране на документи, съдържащи национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Проведоха се и дискусии по възникнали въпроси в областта на защитата на класифицираната информация.

С обучаемите се проведе анкета, в която общо мнение е, че семинарът е организиран отлично, поставените цели до голяма степен са постигнати и лекторите са се представили на високо методическо и практическо ниво.

Според 35% от анкетираните участници обучението е напълно полезно, за 61% то е до голяма степен полезно и за 4% е до известна степен полезно (диаграма 1).

40% от обучаемите са усъвършенствали знанията и професионалните си умения, 52% са повишили своята информираност, а 8% са подобрили отношението към работата си (диаграма 2).

За 97% от участниците проведеното обучението до голяма степен и напълно отговаря на очакванията им и целите на програмата са постигнати. Всички участници са дали отлична оценка на общото качество на презентациите.

74% от обучаемите са оценили лекторите с отличен, 22% с много добър и 4 не са отговорили (диаграма 3).

В предложенията за бъдещо обучение се поставя акцент на провеждането на практически занятия по прилагане на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Виж в графичен формат