Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Сътрудничество с ДКСИ във връзка с нова ...

Сътрудничество с ДКСИ във връзка с нова магистърска програма

За празника на Велико Търново гост на града и Великотърновския университет беше г-жа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. Тя присъства на работна среща с доц.д-р Цветан Сивков и доц. д-р Мариана Петрова - ръководители на новата магистърска програма “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”.

Магистърската програма предвижда обучение в задочна форма в професионално направление Информатика и компютърни науки, за студенти, завършили бакалавърски или магистърски програми в друго професионално направление, с квалификация магистър по Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт.

Магистърската програма е в резултат на започналата съвместна дейност по проекти между специалност “Право” и катедра “Информационни технологии”, и с активната подкрепа на Ректора на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” проф.дпн. Пламен Легкоступ. Тя е разработена в сътрудничество с Държавната комисия по сигурността на информацията, Апелативен съд Велико Търново, Област Велико Търново, фондация „Право и Интернет”, като се предвижда студентите да преминат държавна практика в тези институции и възможност най-добрите от тях да се реализират именно там. Те ще могат да работят като държавни служители, експерти, специалисти и консултанти, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности, свързани с информационни системи и технологии и е-администрация, в органите и звената на съдебната и изпълнителната власт, способни за работа и в международни и европейски институции.

Г-жа Цвета Маркова отново изрази своето становище за актуалността и навременността на тази единствена по рода си в България магистърска програма, в която завършилите успешно и придобили необходимия практически опит специалисти ще притежават умения в областта не само на информационните технологии, а и в информационната сигурност, защитата на класифицираната информация в контекста на НАТО и ЕС, сигурност на автоматизирани информационни системи и криптографска сигурност.

Магистърската програма ще повиши квалификацията на лица, завършили друго професионално направление, като предоставя знания и изгражда умения и способности за прилагане на националната административна политика за е-правителство, е-правосъдие, е-услуги и е-администрация в условията на демократичен преход и пазарна икономика.

На проведената работна среща бяха обсъдени възможностите за по-тясно сътрудничество с ДКСИ и обучението на магистрите в тематичните направления: Сигурност и защита на класифицираната информация и личните данни, Правно осигуряване на информационната безопасност, Криптографска сигурност на класифицираната информация.