Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведе се обучение по защита на ...

Проведе се обучение по защита на класифицираната информация със служители от съдебната система в Южна България

На 5 и 6 април 2007 г. в гр. Пловдив  се проведе вторият от цикъла семинари по проекта „Нечия земя – обучение на служители от съдебната система за работа с класифицирана информация” с юристи от  Южна България. Организатори са Политологичен център София и USAID с лектори от Държавната комисия по сигурността на информацията. Обучението цели да се обогатят компетенциите на служителите в съдебните институции, работещи с класифицирана информация, съобразено с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Лекторите Димитър Гуцалски, директор на дирекция “Вътрешна сигурност”, Теодора Кисимова и Андрей Александров, експерт - юристи в дирекция “Правна и международноправна дейност” запознаха аудиторията с нормативната уредба и приложението на ЗЗКИ, процедурите по класифициране, работата с основните институции и видовете класифицирана информация. Подробно бяха разгледани условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз, нивата на достъп до класифицирана и чуждестранна класифицирана информация и нерегламентирания достъп до класифицирана информация, реда за действие при осъществяването на такъв и административно-наказателните разпоредби.
Разисквани  бяха практически казуси и се дискутираха въпроси, възникнали в хода на лекциите.
С участниците беше проведена анкета. Общата оценка е, че семинарът е организиран отлично
Според 19% от анкетираните участници обучението е напълно полезно, за 51% то е до голяма степен полезно и за 30% е до известна степен полезно (диаграма 1).

38% от обучаемите са усъвършенствали знанията си, 15% - професионалните си умения. 88% от участниците са повишили своята информираност, а 20% са подобрили отношението към работата си (диаграма 2).

За 86% от участниците проведеното обучението до голяма степен и напълно отговаря на очакванията им и целите на програмата са постигнати. Всички участници са дали отлична оценка на общото качество на презентациите. 74% от обучаемите са оценили лекторите с отличен, 22% с много добър и 4 не са отговорили (диаграма 3).

В предложенията за бъдещо обучение се поставя акцент на провеждането на практически занятия по прилагане на ЗЗКИ и ППЗЗКИ в съдебната система.

Виж диаграмите