Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Задължителни указания относно прилагане на ...

Задължителни указания относно прилагане на Закона за защита на класифицираната информация спрямо правоотношения в областта на персоналната и индустриалната сигурност

Въз основа на свое Решение № 62-І/06.10.2009г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) издава Задължителни указания относно прилагане на ЗЗКИ спрямо правоотношения в областта на персоналната и индустриалната сигурност. С настоящите Задължителните указания се решават практически въпроси във връзка с провеждането на процедурите по проучване за надеждност на лицата, респективно издаването и прекратяването на разрешенията за достъп до класифицирана информация и удостоверенията за сигурност.