ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ (АБОНАМЕНТНИ КАРТИ) ЗА ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ПОКАНА за участие в обществена поръчка чрез покана до определено лице - 06.02.2017 г.

ОБРАЗЦИ на документи - № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 06.02.2017 г.

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферта - 21.02.2017 г.

Договор № Дог-12/20.03.2017 г. с предмет "Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - тримесечни абонаментни карти" - 20.03.2017 г.