Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП > ЗАСТРАХОВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АВТОМОБИЛИ ...

ЗАСТРАХОВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АВТОМОБИЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ДКСИ

Обява Рег. № АИ-3053/16.11.2017 г. - 16.11.2017 г.

Документация Рег. № АИ-3076/16.11.2017 г. - 16.11.2017 г.


Образци на документи в WORD формат

Техническо предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 1) - 16.11.2017 г.

Техническо предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 2) - 16.11.2017 г.

Техническо предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 3) - 16.11.2017 г.

Ценово предложение - Приложение № 3 (обособена позиция 1) - 16.11.2017 г.

Ценово предложение - Приложение № 3 (обособена позиция 2) - 16.11.2017 г.

Ценово предложение - Приложение № 3 (обособена позиция 3) - 16.11.2017 г.

Образци на документи - Приложения № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - 16.11.2017 г.

Протокол с рег. № Пр-1049/24.11.2017 г. - 24.11.2017 г.

Заповед на Главния секретар на ДКСИ рег. № ЗА - 22/24.11.2017 г. - 24.11.2017 г.

Информация за публикувана в Профила на купувача обява  с рег. № АИ-3273/24.11.2017 г. - 24.11.2017 г.

Протокол №2 с рег. № Пр-1091/01.12.2017 г. - 01.12.2017 г.

Договор с рег. № Дог.-56/05.12.2017 г. - 05.12.2017

Договор с рег. № Дог.-57/05.12.2017 г. - 05.12.2017

Договор с рег. № Дог.-58/05.12.2017 г. - 05.12.2017

Анекс към Договор с рег. № Дог.-56/05.12.2017 г. - 15.03.2018