Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ

Решение рег. № АИ-1586/20.06.2019 г. - 20.06.2019 г.

Обявление рег. № АИ-1585/20.06.2019 г. - 20.06.2019 г.

Документация рег. № АИ-1526/12.06.2018 г. - 20.06.2019 г.


Образци на документи в WORD и EXCEL формат

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор - 20.06.2019 г.

Ценово предложение (Образец 1) - 20.06.2019 г.

Техническо предложение (Образец 2) - 20.06.2019 г.

Проект на договор (Образец 3) - 20.06.2019 г.

Образци на декларации (Образец 4, 5, 6) - 20.06.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-1727/04.07.2019 г. - 04.07.2019 г.

Протокол № 1 с рег. № Пр-766/18.07.2019 г. - 18.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения Рег. № ДА-32/29.07.2019 г. - 29.07.2019 г.

Протокол № 2 с рег. № Пр-848/19.08.2019 г. - 19.08.2019 г.

Решение рег. № ЗА-19/19.08.2019 г. - 19.08.2019 г.

Договор с Рег. № Дог-65/11.10.2019 г. - 11.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка с Рег. № АИ-2817/25.10.2019 г. - 25.10.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № АИ-116/10.01.2020 г. - 10.01.2020 г.