Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ДОСТАВКА НА СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ ...

ДОСТАВКА НА СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКСИ

Решение рег. № АИ-2315/26.08.2019 г. - 29.08.2019 г.

Обявление рег. № АИ-2316/26.08.2019 г. - 29.08.2019 г.

Документация рег. № АИ-2247/19.08.2019 г. - 29.08.2019 г.

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки - 29.08.2019 г.


Образци на документи в WORD и EXCEL формат

Ценово предложение - образец № 1 (обособена позиция 1) - 29.08.2019 г.

Ценово предложение - образец № 1 (обособена позиция 2) - 29.08.2019 г.

Техническо предложение - образец № 2 (обособена позиция 1) - 29.08.2019 г.

Техническо предложение - образец № 2 (обособена позиция 2) - 29.08.2019 г.

Образци на декларации - 4, 5, 6 - 29.08.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-2518/20.09.2019 г. - 20.09.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-2582/27.09.2019 г. - 27.09.2019 г.

Протокол 1 с рег. № Пр-1080/15.10.2019 г. - 15.10.2019 г.

Протокол 2 с рег. № Пр-1155/31.10.2019 г. - 31.10.2019 г.

Доклад изготвен на основание чл. 60 от ППЗОПДФ - 393/07.11.2019 г. - 07.11.2019 г.

Решение рег. № ЗА-31/07.11.2019 г. - 07.11.2019 г.

Обявление за възложена поръчка № АИ-3115/25.11.2019 г. - 28.11.2019 г.