Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИСКО И ...

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ДКСИ ЗА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАДОВЕТЕ СОФИЯ, МОНТАНА, ВРАЦА, ШУМЕН И ВАРНА

Решение рег. № АИ-2658/10.10.2019 г. - 14.10.2019 г.

Обявление рег. № АИ-2659/10.10.2019 г. - 14.10.2019 г.

Документация рег. № АИ-2617/03.10.2019 г. - 15.10.2019 г.

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки  - espd-request(1).zip - 15.10.2019 г.


Образци на документи в WORD и EXCEL формат


Техническо предложение - Образец 1 - 15.10.2019 г.

Ценово предложение - Образец 2 - 15.10.2019 г.

Образци на Декларации - Образци 3,4,5 - 15.10.2019 г.

Проект на договор - Образец 6 - 15.10.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-2787/22.10.2019 г. - 22.10.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-2823/25.10.2019 г. - 25.10.2019 г.

Протокол 1 с рег. № Пр-1265/29.11.2019 г. - 29.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения с рег. № ДА-51/10.12.2019 г. - 10.12.2019 г.

Протокол 2 с рег. № Пр-1327/18.12.2019 г. - 19.12.2019 г.

Доклад  с рег. № ДФ-460/19.12.2019 г. - 19.12.2019 г.

Решение рег. № ЗА-34/19.12.2019 г. - 19.12.2019 г.

Съобщение до "ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ" ООД по чл. 43, ал. 4 от ЗОП рег. № АИ-46/07.01.2020 г. - 07.01.2020 г.

Договор № 6/03.02.2020 г. - 03.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка № АИ-752/13.02.2020 г. - 13.02.2020 г.