Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИСКО И ...

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ДКСИ ЗА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАДОВЕТЕ СОФИЯ, МОНТАНА, ВРАЦА, ШУМЕН И ВАРНА

Решение рег. № АИ-839/09.04.2019 г. - 09.04.2019 г.

Обявление рег. № АИ-840/09.04.2019 г. - 09.04.2019 г.

Документация рег. № АИ-782/03.04.2019 г. - 12.04.2019 г.

Образци на документи в WORD и EXCEL формат

Единен европейски документ за обществени поръчки - espd-request.zip - 12.04.2019 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки - espd-request.pdf - 12.04.2019 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки - espd-request.xml - 12.04.2019 г.

Техническо предложение - Приложение 1 - 12.04.2019 г.

Ценово предложение - Приложение 2 - 12.04.2019 г.

Образци на Декларации - Приложения 3,4,5 - 12.04.2019 г.

Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Приложение 6 - 12.04.2019 г.

Примерен договор - Приложение 7 - 12.04.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-1023/22.04.2019 г. - 22.04.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-1051/25.04.2019 г. - 25.04.2019 г.

Протокол № 1 с рег. № Пр-592/03.06.2019 г. - 03.06.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения с рег. № ДА-20/11.06.2019 г. - 11.06.2019 г.

Протокол № 2 с рег. № Пр-719/04.07.2019 г. - 04.07.2019 г.

Доклад с рег. № ДА-29/15.07.2019 г. - 15.07.2019 г.

Решение ЗА-13/15.07.2019 г. - 15.07.2019 г.

Решение № 2 ЗА-20/20.08.2019 г. - 20.08.2019 г.

Решение № 3 ЗА-22/03.09.2019 г. - 03.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка № АИ-2388/04.09.2019 г. - 04.09.2019 г.