Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ИЗБОР НА АВТОСЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ...

ИЗБОР НА АВТОСЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА МПС, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИ КОНСУМАТИВИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Решение рег. № АИ-2350/29.08.2019 г. - 29.08.2019 г.

Покана 1 рег. № АИ-2353/29.08.2019 г. - 29.08.2019 г.

Покана 2 рег. № АИ-2354/29.08.2019 г. - 29.08.2019 г.

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки - 29.08.2019 г.


Образци на документи в WORD и EXCEL формат

Ценово предложение - образец № 1 - 29.08.2019 г.

Техническо предложение - образец № 2 - 29.08.2019 г.

Образци на декларации - 4, 5, 6 - 29.08.2019 г.

Протокол № 1 с Рег. № Пр-952/11.09.2019 г. - 11.09.2019 г.

Протокол № 2 с Рег. № Пр-956/11.09.2019 г. - 11.09.2019 г.

Доклад  с рег. № ДФ-329/20.09.2019 г. - 20.09.2019 г.

Решение рег. № ЗА-24/20.09.2019 г. - 20.09.2019 г.

Договор с рег. № Дог-67/21.10.2019 г. - 21.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка № АИ-1083/05.03.2020 г. - 05.03.2020 г.