Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА ...

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДКСИ

Решение Рег. № 1278/20.05.2019 г. - 20.05.2019 г.

Обявление Рег. № 1279/20.05.2019 г. - 20.05.2019 г.

Документация Рег. № 1296/20.05.2019 г. - 20.05.2019 г.

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки - 20.05.2019 г.

Образци на документи в WORD формат

Техническо предложение - Приложение № 1 (обособена позиция 1) - 20.05.2019 г.

Техническо предложение - Приложение № 1 (обособена позиция 2) - 20.05.2019 г.

Техническо предложение - Приложение № 1 (обособена позиция 3) - 20.05.2019 г.

Техническо предложение - Приложение № 1 (обособена позиция 4) - 20.05.2019 г.

Техническо предложение - Приложение № 1 (обособена позиция 5) - 20.05.2019 г.

Техническо предложение - Приложение № 1 (обособена позиция 6) - 20.05.2019 г.


Ценово предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 1) - 20.05.2019 г.

Ценово предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 2) - 20.05.2019 г..

Ценово предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 3) - 20.05.2019 г.

Ценово предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 4) - 20.05.2019 г.

Ценово предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 5) - 20.05.2019 г.

Ценово предложение - Приложение № 2 (обособена позиция 6) - 20.05.2019 г.

Декларации - Приложения № 3, 4, 5, 7 - 20.05.2019 г.

Проект на договор - Приложение № 6 - 20.05.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-1428/03.06.2019 г. - 03.06.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-1503/06.06.2019 г. - 06.06.2019 г. 

Решение рег. № ЗА-8/11.06.2019 г. - 11.06.2019 г.

Обявление рег. № АИ-1518/11.06.2019 г. - 11.06.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-1524/11.06.2019 г. - 11.06.2019 г.

Протокол № 1 с Рег. № Пр-683/26.06.2019 г. - 26.06.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения Рег. № ДА-23/26.06.2019 г. - 26.06.2019 г.

Протокол № 2 с рег. № Пр-794/25.07.2019 г. - 25.07.2019 г.

Решение ЗА-15/25.07.2019 г. - 25.07.2019 г.

Договор с рег. № Дог.-57/29.08.2019 г. по обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на черно - бял Темпест принтер в съответствие с SDIP-27 Level А" - 02.09.2019 г.

Договор с рег. № Дог.-58/29.08.2019 г. обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на Темпест настолен компютър с Темпест монитор в съответствие с SDIP-27 Level В за работа в оптична мрежа" - 02.09.2019 г.

Договор с рег. № Дог.-60/05.09.2019 г. обособена позиция № 5 с предмет "Доставка на Темпест проектор в съответствие с SDIP-27 Level А" - 05.09.2019 г.

Договор с рег. № Дог.-61/10.09.2019 г. по обособена позиция № 4 с предмет „Доставка на Темпест скенер А4 в съответствие с SDIP-27 Level А"  - 10.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка с Рег. № АИ-2578/27.09.2019 г. - 27.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № АИ-3154/28.11.2019 г. - 28.11.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № АИ-3155/28.11.2019 г. - 28.11.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № АИ-91/08.01.2020 г. - 08.01.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № АИ-162/14.01.2020 г. - 14.01.2020 г.