Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ИЗБОР НА АВТОСЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ...

ИЗБОР НА АВТОСЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА МПС, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИ КОНСУМАТИВИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Решение рег. № АИ-732/27.03.2019 г. - 27.03.2019 г.

Обявление рег. № АИ-733/27.03.2019 г. - 27.03.2019 г.

Документация рег. № АИ-734/27.03.2019 г. - 27.03.2019 г.


Образци на документи в WORD и EXCEL формат


Документация - 27.03.2019 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки  - 27.03.2019 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки  - xml - 27.03.2019 г.

Ценово предложение - Образец 1 - 27.03.2019 г.

Техническо предложение - Образец 2 - 27.03.2019 г.

Проект на договор - Образец 3 - 27.03.2019 г.

Образци на Декларации - Образци 4,5,6 - 27.03.2019 г.

Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец 7 - 27.03.2019 г.

Списък на служебните автомобили в управление на ДКСИ - Приложение 1 - 27.03.2019 г.

Калкулация за ремонт на МПС - Приложение 2 - 27.03.2019 г.

Заявка за ремонт - Приложение 3 - 27.03.2019 г.

Протокол за прием на автомобил - Приложение 4 - 27.03.2019 г.

Списък - ценова листа на основните резервни части - 27.03.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 6/10.04.2019 г. -10.04.2019 г.

Списък на служебните aвтомобили в управление на ДКСИ - Приложение 1 (променен с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 6 от 10.04.2019 г. )  - 10.04.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-903/10.04.2019 г. - 10.04.2019 г.

Разяснение на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП рег. № АИ-920/11.04.2019 г. - 11.04.2019 г.

espd-request - 11.04.2019 г.

Протокол №1 с рег. № Пр-489/02.05.2019 г. - 02.05.2019 г.

Протокол № 2 с рег. № Пр-580/28.05.2019 г. - 28.05.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения с рег. № ДА-17/28.05.2019 г. - 28.05.2019 г.

Протокол № 3 с рег. № Пр-741/10.07.2019 г. - 10.07.2019 г.

Решение рег. № ЗА-12/10.07.2019 г. - 10.07.2019 г.

Договор с рег. № Дог-49/02.08.2019 г. - 02.08.2019 г.

Договор с рег. № Дог-52/26.08.2019 г. - 26.08.2019 г.

Договор с рег. № Дог-53/26.08.2019 г. - 26.08.2019 г.

Договор с рег. № Дог-54/26.08.2019 г. - 26.08.2019 г.

Договор с рег. № Дог-55/26.08.2019 г. - 26.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка № АИ-2334/28.08.2019 г. - 28.08.2019 г.