Намирате се в: Начало > Нормативна уредба > Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ от съгласуването на извършената оценка на въздействието

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 22.08.2019 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Доклад до Министерски съвет по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Предварителна частична oценка на въдействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 18.07.2017 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Доклад до Министерски съвет по Проект на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Предварителна частична oценка на въдействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Дата на публикуване: 11.05.2017 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 10.06.2017 г.

 

СПРАВКА за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на постановление на министерския съвет за приемане на устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Проект на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Доклад

Частична оценка на въздействието

Дата на публикуване: 21.12.2016 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 21.01.2017 г.