Намирате се в: Начало > Обучение > Презентации

Презентации

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

СИГУРНОСТ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ИЛИ МРЕЖИ (АИС/М)

ДОКУМЕНТАЛНА СИГУРНОСТ

ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ: принципи и процедури

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПОНЯТИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕДИНИЦА И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕДИНИЦА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗКИ ОТ СЛУЖИТЕЛЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

РАЗКРИВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖЕБНА ТАЙНА – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕТО Й

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

УНИЩОЖАВАНЕ НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ