Намирате се в: Начало > Обучение > Презентации

Презентации

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЛНА СИГУРНОСТ

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАЗУЗНАВАТЕЛНА ЗАПЛАХА

ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ

ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗКИ ОТ СЛУЖИТЕЛЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ПЕРСОНАЛНА СИГУРНОСТ

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗКРИВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

СИГУРНОСТ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (КИС)

СЛУЖЕБНА ТАЙНА

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ