Намирате се в: Начало > Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

В изпълнение на § 18 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (обнародван в ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г.) и въз основа на Заповед № З – 103/ 22.04.2014 г. на Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), за служители, отговарящи пряко за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, са определени:

- Ивелина Начева – гл. експерт в Дирекция “Правна и международноправна дейност (02/ 9333 694; GSM: 0879 833 340);
- Надя Върбанова - мл. експерт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” (02/ 9333 684; GSM: 0879 592 815);
- Катя Фидошева - ст. експерт в Дирекция “Правна и международноправна дейност (02/ 9333 695: GSM: 0879 592 886).

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

• На адреса на ДКСИ (гр. София, п.к. 1505, ул. “Черковна ” № 90);
• На електронния адрес на Комисията ( dksi@government.bg.);
• На ръка, в рамките на работното време за административното обслужване на гражданите:

09.30 ч. до 12.00 ч.
13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефони за контакт с дирекция „Канцелария” в ДКСИ:
02/ 9333 632 и 02/ 9333 633.

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешните правила за организацията на дейността в ДКСИ във връзка с приложение на Закона за достъп до обществена информация, може да изтеглите от тук.