Намирате се в: Начало > Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

В изпълнение на § 18 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (обнародван в ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г.) и въз основа на Заповед № З – 371/ 20.12.2017 г. на Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), за служители, отговарящи пряко за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, са определени:

- Анелия Владимирова - гл. експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност” (02/9333 692; GSM: 0879 626 708);

- Теодора Петкова - гл. експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност (02/9333 685; GSM: 0879 626 722).

- Камелия Михова - гл. експерт в дирекция "Правна и международноправна дейност" (02/9333 682; GSM: 0879 626 702).

- Надя Върбанова - ст. експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност” (02/9333 684; GSM: 0879 592 815);

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

• На адреса на ДКСИ (гр. София, п.к. 1505, ул. “Черковна ” № 90);
• На електронния адрес на Комисията ( dksi@government.bg.);
• На ръка, в рамките на работното време за административното обслужване на гражданите:

09.30 ч. до 12.00 ч.
13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефони за контакт с дирекция „Канцелария” в ДКСИ:
02/ 9333 634 и 02/ 9333 633.

Закон за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията, както и форматите, в които тази информация е достъпна

Вътрешните правила за организацията на дейността в ДКСИ във връзка с приложение на Закона за достъп до обществена информация, може да изтеглите от тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2017 г. може да видите тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2016 г. може да видите тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2015 г. може да видите тук.