Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

„Мониторинг на участниците в СЕОС“ -  http://83.228.89.29/

Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Списък на регистрираните участници - https://edelivery.egov.bg/Home/Registered

Във връзка със спазването на изискванията на ЗЗКИ, е необходимо в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) да постъпват в оригинал следните документи.