Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

С оглед въвеждането от 1 ноември 2018 г. на Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) и във връзка със спазването на изискванията на ЗЗКИ, е необходимо в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) да постъпват в оригинал следните документи.