Достъп до обществена информация

В изпълнение на § 18 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (обнародван в ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г.) и въз основа на Заповед № З – 124/ 23.03.2020 г. на Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), за служители, отговарящи пряко за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, са определени:

 • Теодора Петкова - главен експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност”
  GSM: 0879 626 722;
 • Камелия Михова - главен експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност”
  GSM: 0879 626 702;

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

 • На адреса на ДКСИ (гр. София, п.к. 1202, ул. “Козлодуй”  № 4);
 • На електронния адрес на Комисията (dksi@dksi.bg);
 • На ръка, в рамките на работното време за административното обслужване на гражданите:
  09.30 ч. до 12.00 ч.
  13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон за контакт в ДКСИ:
02/ 9333 600.