Достъп до обществена информация

В изпълнение на § 18 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (обнародван в ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г.) и въз основа на Заповед № З – 41/ 23.01.2023 г. на Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), за служители, отговарящи пряко за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, са определени:

 • Анелия Владимирова - началник на отдел в дирекция “Правна и международноправна дейност”
  GSM: 0885 820 532;
 • Камелия Михова - главен експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност”
  GSM: 0879 626 702;
 • Георги Балджиев - главен експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност”
  GSM: 0879 626 759;

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

 • На адреса на ДКСИ (гр. София, п.к. 1202, ул. “Козлодуй”  № 4);
 • На електронния адрес на Комисията (dksi@dksi.bg);
 • На ръка, в рамките на работното време за административното обслужване на гражданите:
  09.30 ч. до 12.00 ч.
  13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон за контакт в ДКСИ:
02/ 9333 600.

Закон за достъп до обществена информация

Изтегляне: 257KB

Вътрешни правила за организацията на дейността в Държавната комисия по сигурността на информацията във връзка с прилагането на Закона за достъп до обществена информация

Изтегляне: 641KB

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията, както и форматите, в които тази информация е достъпна

Изтегляне: 114KB

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, за сферата на дейност на ДКСИ

Изтегляне: 158KB

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2023 г.

Изтегляне: 221KB

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2022 г.

Изтегляне: 194KB

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2021 г.

Изтегляне: 195KB
Публикувано на 31 януари 2022 г. 15:38:04

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2020 г.

Изтегляне: 201KB
Публикувано на 26 януари 2021 г. 16:30:20

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2019 г.

Изтегляне: 134KB

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2018 г.

Изтегляне: 135KB

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2017 г.

Изтегляне: 134KB

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2016 г.

Изтегляне: 128KB

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2015 г.

Изтегляне: 130KB