За нас

Структура

Структура, устройствен правлник и администрация на Държавна комисия по сигурността на информацията

Състав на комисията

Състав на комисията

Правомощия

ДКСИ е държавният орган, който осъществява политиката на Република България за защитата на класифицираната информация

История

История на Държавна комисия по сигурността на информацията

Стратегически цели

Стратегически цели на ДКСИ

Дейност

Дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията

Бюджет

Бюджет на ДКСИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларации по ЗПК

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на ДКСИ

Етичен кодекс на ДКСИ

Етичен кодекс на служителите в ДКСИ

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Издания на ДКСИ

Издания на ДКСИ